Co je to podnikatelský plán

Podnikatelský plán si můžete také stáhnout ve formátu pdf. V případě zájmu o zapojení se do Mendelevatoru vyplňte dotazník.

Podnikatelský plán má tři důležité úkoly:
 • nutí podnikatele promyslet si důležité otázky podnikání a logicky posoudit všechny souvislosti spojené se založením podniku
 • poskytuje potenciálnímu investorovi, na základě kterých se může rozhodnout o financování nebo o spoluúčasti na projektu
 • je použitelný jako průvodce podnikatele při rozběhu podniku a také jako užitečný monitorovací nástroj pro sledování chodu podniku.
Zpracování podnikatelského plánu, jeho obsah a struktura budou záviset na charakteru podniku, proto neexistuje ideální vzor pro jeho vypracování. Měl by obsahovat minimálně tyto části:

1. Manažerské shrnutí projektu

(Executive summary)
Shrnutí projektu je nejdůležitější částí plánu, neboť po jeho přečtení musí být jasné, o jaké výrobky a trhy půjde, jaké kompetence mají klíčové osobnosti v podniku, kolik to bude stát, z jakého zdroje to lze získat.
Ve shrnutí projektu třeba stručně a jasně představit celý podnikatelský plán. Je třeba shrnout hlavní body plánu:
 • základní předpoklady úspěšnosti projektu,
 • cíle projektu,
 • hlavní produkci,
 • hlavních odběratelů,
 • cílovou skupinu - zákazníky,
 • požadovanou částku finančních prostředků,
 • přehled a strukturu potřebného objemu kapitálu a jeho použití,
 • jak se výrobek / služba liší od konkurence a také jakou potřebu uspokojují,
 • jako firma uspěje v příštím konkurenčním prostředí,
 • popis manažerského týmu, relevantních zkušeností a specifických znalostí / dovedností každého člena týmu,
 • shrnutí klíčových finančních projekcí na 3-5 let, včetně výsledovky, cash-flow a rozvahy.
Tuto část je nejlepší psát jako poslední v rozsahu minimálně jedné strany. Záměrem shrnutí musí být přesvědčivý obraz o podnikových cílech a strategii jejich dosažení. Je posledním pracovním krokem při zpracovávání podnikatelského plánu, přestože se nachází hned na začátku každého kvalitně zpracovaného podnikatelského plánu.

2. Popis firmy

V této části je třeba představit potenciálním investorům Vaši firmu, její minulost, historii a její cíle tak, aby byli schopni předpovědět její budoucí vývoj.
Popis zaměřte na minulost podniku (pokud existoval) a jeho současný stav. Důležité je popsat:
 • vývoj firmy, její účel a právní formu,
 • proč byla firma založena,
 • jaký je původ kapitálu potřebného na rozběh podnikání,
 • jaké výsledky firma dosud dosáhla,
 • současný stav firmy (počet zaměstnanců, obrat, zisk, produkce a jiné).
Uveďte informaci o majetkově a personálně propojených společnostech, zejména výši majetkového podílu a informaci o finančním vývoji těchto společností.

3. Popis výrobku nebo služeb

Začíná předmětem, který se má řešit a návrhem základního řešení ve formě vlastního výrobku. V popisu je třeba zmínit se o důležitých funkcích.
V popisu používejte reálné údaje s číselným zdůvodněním, proč je výrobek nejlepší, v čem je srovnatelný a v čem lepší než konkurenční výrobky / služby. Pokud na jejich zdůvodnění máte k dispozici výsledky nezávislých testů, použijte je a v příloze uveďte stručný popis jejich závěrů. Tato část by měla zahrnovat následující informace:
 • stručný popis výrobku nebo myšlenky,
 • jeho funkce, případně jeho využití,
 • inovativnost, jedinečnost výrobku, služby,
 • nynější / plánovanou produktovou strukturu, kapacitní pokrytí výroby,
 • jeho přednosti oproti konkurenci,
 • jakékoli nezávislé ocenění (s podrobnostmi uvedenými v příloze).

4. Management

 • Rozsah řídícího týmu,
 • způsob a výše odměňování,
 • každý člen vedení nebo jiný klíčový pracovník by měl předložit životopis, v němž uvede zejména své zkušenosti v oblasti, pracovní zařazení, vzdělání apod., reference na zrealizované projekty.

5. Vlastníci

 • kdo jsou vlastníci firmy, výška jejich podílů, jejich zkušenosti, zainteresování na chodu a výsledcích firmy,
 • způsob a výše odměňování (vyplácení podílů, dividenda apod.).

6. Trh a konkurence

Nejdůležitějším bodem v této části je zmapování a využití dostatečného trhu, který nejlépe odpovídá Vašim zájmům a možnostem Vašeho podnikání. Uveďte informace o odvětví, velikosti trhu, vývoji, trendech, sezónnosti.
Uveďte informace o konkurentech (podle teritoria odbytu - v regionu, v České republice, v zahraničí), jejich tržních podílech, obratu, silných / slabých stránkách.
Pokud budete používat číselné údaje, jejich důvěryhodnost zvýšíte uvedením jejich zdrojů.
Definujte své zákazníky, odběratele, uveďte důvody potenciální poptávky po Vaší nabídce a také možnosti jeho růstu, kontrakty, platební a dodací podmínky.

7. Marketing

V této části rozveďte taktiku, kterou se chcete dostat k zákazníkovi a přesvědčit ho, aby kupoval váš výrobek nebo Vaše služby. Odpovídejte na následující otázky:
 • jak definujete své zákazníky,
 • jak se chcete dostat do jejich povědomí,
 • jaké formy distribuce hodláte uplatňovat,
 • jakým způsobem budete prodávat,
 • jak budete motivovat odpovědného pracovníka na co největším prodeji,
 • jak uvedete svůj výrobek nebo služby na trh a pod.

8. Výrobní proces

V této části popište způsob výroby produktu nebo poskytování služeb se zdůrazněním jeho inovativnosti, tedy popis výrobního cyklu od vstupu surovin, přes výrobu až po distribuci výrobku k zákazníkovi. Popis by měl obsahovat způsob dodávek důležitých materiálů pro výrobu. Uveďte dodavatele - strukturu, závislost, ceny důležitých vstupů (i odhad do budoucna.).
Potřebné je také uvést stručný popis budov a objektů, které se budou používat pro výrobu a zmínit se o strojním a technologickém vybavení, know-how, patentech, licencích, očekávaných dalších investicích.
Uveďte také počet pracovníků při zahájení výroby a po případném zvýšení prodeje. Uveďte kapacitní možnosti výroby, etapy a časování realizace projektu.

9. Organizační plán

Popište organizační a řídící strukturu firmy včetně řízení a kontroly finančních záležitostí podniku. Je třeba se zmínit o potřebě pracovníků, o kritériích výběru a jejich dalších odborných požadavcích. Tato část by měla také obsahovat charakteristiku platů a způsob motivace zaměstnanců a managementu.

10. Dopad na životní prostředí

Popište případný vliv výrobního procesu nebo služeb na životní prostředí - ekologická rizika, nakládání s odpady. Pokud výrobní proces nebo odpady z něj budou pro životní prostředí škodlivé, je třeba uvést opatření ke snížení nepříznivého dopadu.

11. Finanční plány

Finanční plány je nutné zpracovat ve formě následujících výkazů:
 • výkaz zisků a ztrát - udává přehled nákladů a výnosů,
 • rozvaha - zobrazuje stav majetku a zdrojů jeho krytí,
 • výkaz cash-flow zobrazuje oblast toků příjmů a výdajů.

Pozn.

Podnikatelský plán by mohl také obsahovat doklady, které podpoří to, co jste dosud uvedli. Jde zejména o:
 • přesný souhrn průzkumů trhu (vlastních nebo zpracovaných specializovanými subjekty),
 • případné fotokopie článků v novinách, které popisují potřebu výrobku nebo služby, které Vy navrhujete,
 • fotografii vašeho výrobku nebo výrobků,
 • kopie Vašich prospektů nebo dalších podpůrných materiálů,
 • výsledky jakýchkoli testů Vašeho výrobku, zejména pokud byla učiněna nezávislou organizací,
 • údaje o předběžných nebo uzavřených hospodářských smluv, které se týkají dodávek a dodavatelů,
 • odběratelské smlouvy na výrobky / služby, i rámcové,
 • nájemní smlouvy,
 • cenové nabídky,
 • projekty.
<< <  Září 2020  > >>
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Chcete
studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

 • přehled všech studijních programů
 • podmínky přijímacího řízení
 • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o studiu